Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Zorgoppas is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67487203 en heeft als doel het bevorderen van het sociaal, fysiek en mentaal welbevinden van ouders, verzorgers, familieleden, verwanten, buren en/of vrienden van zorgbehoevende kinderen. Zorgoppas vervult een verbindende rol tussen personen en organisaties, zoals hulpverleners, zorgprofessionals, oppaskandidaten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten, overheden en zorgaanbieders.

In het licht van deze missie identificeert Zorgoppas drie stakeholdergroepen. Dit zijn:


1. stakeholders met een economische relatie (gebruikers, klanten, medewerkers en toeleveranciers);

2. stakeholders met een maatschappelijke verbondenheid (NGO’s, zorgaanbieders, overheid en media); en

3. zij die nieuwe kennis en inzichten bieden (adviseurs en inspirerende denkers).


Zorgoppas organiseert een dialoog met deze stakeholders over de strategie waarmee ze invulling geeft aan de missie. Via deze dialoog verbetert Zorgoppas haar diensten, impact en proposities. Aangezien voor de verschillende geïdentificeerde stakeholders verschillende thema’s leven, worden niet met alle stakeholders tegelijkertijd gesprekken gevoerd.


Definities

1.1.       In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.a.    Zorgoppas: Zorgoppas B.V.; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan De Bloemendaal 10, 5221EC te ’s-Hertogenbosch.

1.1.b.    Gebruiker:

1.1.b.i. ouders, verzorgers, familieleden, verwanten, buren en/of vrienden van een of meer zorgbehoevende kinderen, hierna te noemen “gezin”

1.1.b.ii. hulpverleners, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en studenten die door bemiddeling van Zorgoppas (willen) oppassen bij een ouder/verzorger, hierna te noemen ”oppas”.

1.1.c.    Platform: zorgoppas.nl is een website die toegankelijk is en waarop alle informatie te vinden is en waar kan worden overgegaan tot inschrijving.

1.1.d.    Inschrijving: gebruiker verstrekt gegevens en maakt daarmee kenbaar graag gematcht te worden.

1.1.e.    Match: een door Zorgoppas gemaakte verbinding tussen gebruikers met als doel het doen ontstaan van een arbeidsrelatie tussen gezin en oppas.

1.2.       Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3.       Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen die door Zorgoppas worden gesloten.


Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

3.1.       De overeenkomst van opdracht ontstaat zodra gebruiker zijn/haar gegevens achterlaat op zorgoppas.nl.

3.2.       Door schriftelijk te melden dat de gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening van Zorgoppas wordt de overeenkomst beëindigd, de opzegtermijn bedraagt één maand.


Uitvoering van de overeenkomst

4.1.       Zorgoppas bemiddelt tussen gebruikers om een match tot stand te brengen via haar platform.

4.2.       Gebruiker zal de gegevens van de inschrijving doorgeven indien dit bijdraagt aan een kwalitatief betere match voor het gezin.

4.3.       Gebruiker geeft Zorgoppas toestemming persoonsgegevens te delen met andere gebruikers met als doel direct contact tussen beide teneinde een match te creëren.

4.4.       Zorgoppas heeft het recht om onder opgave van redenen een aanvraag niet te accepteren.

4.5.       Zorgoppas garandeert niet dat zij voor elke aanvraag van het gezin een passende oppas vindt.

4.6.       Het gezin is verantwoordelijk voor de beoordeling in hoeverre de oppas in staat is om op hun kind te passen. Zorgoppas is een bemiddelingsbureau dat oppaskandidaten koppelt aan een gezin. Zorgoppas zorgt ervoor dat informele zorg betaald werk wordt.


Verplichtingen van de gebruiker

5.1.       Het werk van de oppas valt onder de regeling Dienstverlening aan Huis. Het gezin (de werkgever) mag elke oppas derhalve maximaal drie dagen per week inzetten.

5.2.       Indien het gezin niet tevreden is met de oppas of andersom, zal dit direct worden gemeld aan Zorgoppas onder opgaaf van redenen. Zorgoppas zal, voor zover mogelijk, zich inspannen voor het maken van een nieuwe match.

5.3.       De gebruiker zal Zorgoppas steeds zo spoedig mogelijk (per e-mail) op de hoogte stellen van wijzigingen van zijn/haar gegevens.


Verzekering en Aansprakelijkheid

6.1.       Voor afdracht van belastingen en sociale premies van gebruikers neemt Zorgoppas geen verantwoordelijkheid.

6.2.       De arbeidsrelatie bestaat alleen tussen het gezin en de oppas en uitdrukkelijk niet tussen Zorgoppas en de oppas. Het gezin en de oppas bepalen zelf of en hoe zij deze relatie willen vastleggen.

6.3.       Zorgoppas is niet verantwoordelijk voor afspraken die het gezin en de oppas onderling maken. Gebruikers kunnen Zorgoppas niet aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van afspraken tussen gebruikers.

6.4.       Zorgoppas kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade die een gebruiker lijdt door de bemiddeling.

6.5.       Zowel gezin als oppas dienen zich op de hoogte te stellen van de dekking van aansprakelijkheidsverzekering van beide partijen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende dekking. Zorgoppas is op geen enkele manier aansprakelijk voor gebeurtenissen met de oppas of het kind of andere gezinsleden tijdens het oppassen.

6.6.       Zorgoppas mag de overeenkomst per direct beëindigen, indien het gezin niet voldoet aan haar betalingsverplichting. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat het gezin niet van haar betalingsverplichting.

6.7.       Het is voor het gezin niet toegestaan om, tijdens de duur van de overeenkomst van opdracht met Zorgoppas en gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van beëindiging van die overeenkomst, zonder tussenkomst van Zorgoppas een arbeidsrelatie aan te gaan met een oppas met wie gebruiker eerder, door bemiddeling door Zorgoppas, een match had. Indien het gezin in strijd met dit artikel handelt, verbeurt gebruiker aan Zorgoppas een direct opeisbare eenmalige boete van een zelfgebakken appeltaart per overtreding en verder een boete van tien ambachtelijke worstenbroodjes voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.


Kosten en Betaling

7.1.       Het gezin betaalt per maand een bijdrage in de abonnementskosten en een bijdrage per opgepast uur.

7.2.       Alle betalingen geschieden per automatisch incasso. Het gezin geeft Zorgoppas daarvoor een doorlopende incassomachtiging. Indien deze incasso om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden treedt artikel 6.6. in werking.

7.3.       Zorgoppas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijs of het abonnement.

7.4.       Reiskostenvergoeding en vakantiegeld zijn inbegrepen in de loonsom van de oppas.


Privacy

8.1. Gebruiker schrijft zich in bij Zorgoppas door gebruik te maken van het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website. Zorgoppas houdt een administratie bij waarin gegevens van gebruikers zijn opgenomen. Gebruiker geeft toestemming voor de registratie en verwerking van de gegevens van zichzelf, hun kind(eren) en indien van toepassing partner. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig verwerkt.

8.2.       Bij inschrijving voert de gebruiker persoonlijke gegevens in. De gebruiker geeft hiermee toestemming aan Zorgoppas om de persoonsgegevens te gebruiken om: haar dienstverlening uit te oefenen, haar dienstverlening verder te optimaliseren en de gebruiker te informeren.

8.3.       Zorgoppas kan voor interne trainingsdoeleinden geluidsopnames maken van een gesprek.


Wijziging en geldigheid

9.1. Zorgoppas behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zorgoppas zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

9.2. Indien gebruiker een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, mag gebruiker tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.

9.3. Indien gebruiker zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, kan Zorgoppas, zonder opgaaf van redenen, de gebruiker onmiddellijk uit het bestand verwijderen.

Laatst gewijzigd: 10 februari 2020.